Ιδιωτικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Ειδικών Λοιμώξεων -
Μυκητιάσεων & Μικροβιολογικών Εξετάσεων
-Τμήμα Βιοπαθολογίας
-Ειδικό  Ανδρολογικό   Τμήμα

-Ειδικό  Κυτταρολογικό Τμήμα

eopyy iso

eugenidio mycolab new

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ι.Ε)

Υλοποίηση Βελτιωμένου ΠΑΠ ΤΕΣΤ

σε Συνεργασία  με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε)

 

Το Διαγνωστικό  Κέντρο Μycolab αναγγέλλει την έναρξη υλοποίησης ενός βελτιωμένου διαγνωστικά ΤΕΣΤ ΠΑΠ, το οποίο βασίζεται σε υπό κατοχύρωση τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ).

Η συνεργασία μεταξύ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του διαγνωστικού κέντρου Mycolab θα επιτρέψει την πιλοτική εφαρμογή της νέας διαγνωστικής πλατφόρμας παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο κοινό,  μέσω καινοτόμων λύσεων.

Η νέα αυτή τεχνολογική πλατφόρμα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δραστηριότητας  "Εφαρμοσμένη Φωτονική - Υλικά και Διατάξεις" του Προγράμματος "Φωτονική για Νανοεφαρμογές" του  Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) του ΕΙΕ έπειτα από διεπιστημονική συνεργασία του υπεύθυνου Ερευνητή ΕΙΕ Δρ. Χρήστο Ριζιώτη, με τον υπεύθυνο του Κυτταρολογικού Τμήματος Mycolab Δρ. Ευάγγελο Τσιάμπα επιχειρώντας να δοθούν τεχνολογικές λύσεις σε εντοπισμένα και ευρέως αναγνωρισμένα προβλήματα  στη διαγνωστική μικροσκοπία και  Κυτταρολογία.

H σχετική τεχνολογία πλέγματος έχει συμπεριληφθεί σε αίτηση ευρεσιτεχνίας στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) [1], καθώς και σε διεθνή αίτηση PCT [2] διεθνούς διπλώματος ευρεσιτεχνίας και βρίσκεται υπό καθεστώς εξέτασης (Patent Pending).  Τα σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα από την πιλοτική χρήση της νέας αυτής διαγνωστικής πλατφόρμας με χρήση πλέγματος έχουν πρόσφατα παρουσιαστεί στο διεθνές συνέδριο SPIE Photonics Asia (Beijing, China) [3],  και έχουν  γίνει δεκτά προς δημοσίευση από τo έγκριτο διεθνές ιατρικό περιοδικό Pathology International (Wiley) (PubMed) [4] της Ιαπωνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής. Στον Ελλαδικό χώρο, πρόδρομα αποτελέσματα έχουν παρουσιαστεί στο "10ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κλινικής Κυτταρολογίας" , και μετέπειτα στην Εκδήλωση Καινοτομίας "Greek Innovation Forum 2016" καθώς και στην  Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ 2015) στο εκθεσιακό περίπτερο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η συνεργασία ΕΙΕ - Mycolab θα εστιαστεί αρχικά στην εφαρμογή της νέας διαγνωστικής πλατφόρμας στην υλοποίηση της ευρέως διαδεδομένης εξέτασης PAP TEST. Τo PAP TEST (δηλ η κυτταρολογική εξέταση κολποτραχηλικών επιχρισμάτων κατά Παπανικολάου) αποτελεί μια εξέταση ελέγχου γενικού πληθυσμού (screening) στα πλαίσια της πρόληψης για την ανίχνευση πρώιμων ή εγκαταστημένων ήδη κυτταρικών αλλοιώσεων που σχετίζονται με την εκδήλωση καρκίνου του κολποτραχηλικού συστήματος. Παρά το γεγονός ότι έχει συμβάλει σημαντικά στη δραστική και έγκαιρη ανίχνευση προνεοπλασματικών και νεοπλασματικών αλλοιώσεων -συσχετιζόμενων κυρίως με την επίμονη και ενσωματωμένη πυρηνικά λοίμωξη από στελέχη υψηλού κινδύνου του ιού του ανθρώπινου θηλώματος (High Risk HPV) - ως μέθοδος εμφανίζει γηγενείς αδυναμίες όσον αφορά την προσέγγιση της τελικής διάγνωσης. Τεχνικές δυσχέρειες συσχετιζόμενες με τη λήψη, την ποιότητα μονιμοποίησης και χρώσης του ληφθέντος δείγματος καθώς και με τη διαδικασία της μικροσκόπησης και εμπειρία διαχείρισης της παρατηρούμενης κυτταρομορφολογίας, οδηγούν σε υπο-ή υπερδιάγνωση και για αυτό το λόγο σε πολλές οριακές περιπτώσεις κατηγοριοποίησης της αλλοίωσης, η κολποσκόπηση σε συνδυασμό με τη βιοψία ιστού αποτελεί την ενδεδειγμένη πρακτική τελικής διάγνωσης.

Η εισαγωγή της προτεινόμενης τεχνολογίας πλέγματος (Reference and Calibration Grid)  στη διαδικασία μικροσκόπησης των πλακιδίων ωθεί τη διάγνωση μέσω της συστηματικής σάρωσης όλου του κυτταρολογικού υλικού σε πραγματικό χρόνο από τον Κυτταρολόγο σε αντίθεση με την απλή εμπειρική, στερούμενη ενδογενούς προσανατολιστικού μηχανισμού παρατήρηση και αποτελεί μια καινοτομική αντίληψη στη σύγχρονη διαχείριση του  PAP TEST.

Η τεχνολογία αυτή ήδη είναι διαθέσιμη μέσω της σύμπραξης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του διαγνωστικού Εργαστηρίου της Mycolab το οποίο είναι πλήρως πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 9001:2008 (EUROCERT) -με δυνατότητα επέκτασης στη διαπίστευση της συνολικής καινοτόμου μεθόδου κατά ISO 15189- και συνεργάζεται επίσης άμεσα με την MENARINI DIAGNOSTICS GREECE για την παροχή πρόσβασης σε εξελιγμένο ιατρικό εξοπλισμό και σχετικών αναλωσίμων. 

 

[1] Riziotis C, Tsiambas E. "Reference and Calibration Grid for Improved Real Time Detection of Biological Entities in Microscopy Diagnostic Techniques," ("Πλέγμα αναφοράς και βαθμονόμησης για βελτιωμένη ανίχνευση σε πραγματικό χρόνο βιολογικών οντοτήτων σε τεχνικές διαγνωστικής μικροσκοπίας") 2015 Patent Pending No: #20150100315, Hellenic Industrial Property Organization.

[2] Riziotis C, Tsiambas E. Reference and Calibration Grid for Medical Diagnostic Microscopy, (Patent Pending) PCT/GR2016/000032.

[3] C. Riziotis, E. Tsiambas, "Grid-based visual aid for enhanced microscopy screening in diagnostic cytopathology" Proc. SPIE 10024, Optics in Health Care and Biomedical Optics VII, 100244M doi:10.1117/12.2246515

[4]  E. Tsiambas, and C. Riziotis, "Implementation of a Real-Time Reference and Calibration Grid Platform for Improved Screening - Mapping in Pap test Slides", Pathology International (Wiley) 2016 (in press) doi:10.1111/pin.12481

Συνεργασία με το Ευρωπαικό Κέντρο Γενετικής και Ταυτοποίησης DNA, DNAlogy

Το Διαγνωστικό μας Εργαστήριο MYCOLAB, συνεργάζεται με το Ευρωπαικό Κέντρο Γενετικής και Ταυτοποίησης  DNA, DNAlogy.

Με τη συνεργασία αυτή προσφέρεται ένας συνδυασμός Υψηλής Τεχνολογίας, Ποιότητας και Αξιοπιστίας, καλύπτοντας τις νέες ανάγκες στον τομέα της ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA, εναρμονίζοντας παράλληλα την ελληνική πρακτική με τα Διεθνή και Ευρωπαικά πρότυπα.

Στη συνέχεια παρατίθενται συνοπτικά οι δυνατότητες της DNAlogy στον τομέα της ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA.

DNA Τεστ Πατρότητας: Το DNA Τεστ Πατρότητας πραγματοποιείται προκειμένου να εξακριβωθεί η βιολογική σύνδεση μεταξύ ενός παιδιού και του υποτιθέμενου πατέρα. Η συμμετοχή της μητέρας είναι προαιρετική.

DNA Τεστ Μητρότητας: Το DNA Τεστ Μητρότητας πραγματοποιείται προκειμένου να εξακριβωθεί η βιολογική σύνδεση μεταξύ ενός παιδιού και της υποτιθέμενης μητέρας. Η συμμετοχή του πατέρα είναι προαιρετική.

DNA Τεστ Αδερφών: Το DNA Τεστ Αδερφών πραγματοποιείται προκειμένου να εξακριβωθεί η βιολογική σύνδεση μεταξύ δύο αδερφών (αμφιθαλή / ετεροθαλή αδέρφια). Για τη μεγαλύτερη ακρίβεια του αποτελέσματος συστήνεται η συμμετοχή και άλλων συγγενών στο τεστ (μητέρα, πατέρας, λοιπά αδέρφια, παππούς, γιαγιά κτλ.).

DNA Τεστ Διδύμων: Το DNA Τεστ Διδύμων πραγματοποιείται προκειμένου να εξακριβωθεί αν δύο δίδυμα είναι μονοζυγωτικά ή διζυγωτικά.

DNA Τεστ Παππού-Γιαγιάς: Το DNA Τεστ Παππού-Γιαγιάς πραγματοποιείται προκειμένου να εξακριβωθεί η βιολογική σύνδεση μεταξύ ενός παιδιού και του υποτιθέμενου παππού/γιαγιάς (γονείς της μητέρας ή του πατέρα) σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να ελεγχθεί απευθείας ο γονέας. Για τη μεγαλύτερη ακρίβεια του αποτελέσματος στην περίπτωση που είναι διαθέσιμος μόνο ο ένας από τους δύο (παππούς ή γιαγιά), συστήνεται η συμμετοχή και άλλων συγγενών στο τεστ (μητέρα/ πατέρας, λοιπά αδέρφια, θείοι, θείες κτλ.).

DNA Τεστ Θείου-Θείας: Το DNA Τεστ Θείου-θείας πραγματοποιείται προκειμένου να εξακριβωθεί η βιολογική σύνδεση μεταξύ ενός παιδιού και του υποτιθέμενου θείου/θείας (αδέρφια της μητέρας ή του πατέρα) σε περιπτώσεις όπου δεν μπορεί να ελεγχθεί απευθείας ο γονέας. Για τη μεγαλύτερη ακρίβεια του αποτελέσματος συστήνεται η συμμετοχή και άλλων συγγενών στο τεστ (μητέρα, πατέρας, λοιπά αδέρφια, παππούς, γιαγιά κτλ.).

DNA Τεστ κατά τη διάρκεια Εγκυμοσύνης: Το DNA Τεστ Πατρότητας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πραγματοποιείται προκειμένου να εξακριβωθεί η βιολογική σύνδεση μεταξύ ενός παιδιού και του υποτιθέμενου πατέρα. Η συμμετοχή της μητέρας είναι υποχρεωτική. Η εξέταση πραγματοποιείται με τη χρήση αμνιακού υγρού ή χοριακών λαχνών.

Ταυτοποίηση DNA σε Βιοψία: H Γενετικής Ταυτότητας μιας βιοψίας πραγματοποιείται για την εξακρίβωση ενδεχόμενου ιατρικού λάθους. Κάθε ασθενής που παίρνει στα χέρια του μια διάγνωση έχει πλέον τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μια εξέταση DNA στον ιστό της βιοψίας και να εξακριβώσει αν ο ιστός που ελέγχθηκε προέρχεται πράγματι από τον ίδιο.

Δειγματοληψίες

Α) Σιελογόνος Δειγματοληψία

Όλα τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού περιέχουν την ίδια γενετική πληροφορία. Συνεπώς η ανάλυση του DNA είναι ανεξάρτητη από την πηγή προέλευσής του. Πάνω σε αυτή τη βάση, η DNAlogy πρωτοπορώντας στα επιστημονικά δεδομένα, χρησιμοποιεί για τη συλλογή γενετικού υλικού ειδικούς βαμβακοφόρους στυλεούς (μπατονέτες) και ειδικές κάρτες-στυπόχαρτα για τη συλλογή σιέλου. Η λήψη σάλιου πλεονεκτεί έναντι της λήψης αίματος καθώς είναι απλή, μη επεμβατική, γρήγορη, εύκολη και διακριτική. Τα πλεονεκτήματα αυτά σε συνδυασμό με την υψηλή τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τις αναλύσεις, κάνει τα τεστ αυτά την πιο έγκυρη και αξιόπιστη λύση.

Β) Εναλλακτικά Δείγματα

Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της σιελογόνου δειγματοληψίας από τους συμμετέχοντες, υπάρχει η δυνατότητα χρησιμοποίησης εναλλακτικών δειγμάτων. Για τις αναλύσεις DNA μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι βιολογικού υλικού όπως σάλιο, αίμα, ρινικές/κολπικές εκκρίσεις, σπέρμα κ.α., καθώς και μια μεγάλη γκάμα υποβάθρων πάνω στα οποία μπορεί να ανιχνευθεί γενετικό υλικό όπως τσιγάρα, τσίχλες, τρίχες (με τη ρίζα), εσώρουχα, νύχια, βιοψίες κ.α. Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά οι κατηγορίες των εναλλακτικών δειγμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ (ενδεικτικά)

Είδη Ρουχισμού

ρούχα, εσώρουχα, κάλτσες, καλσόν, σεντόνια

Είδη Οικιακής χρήσης

ποτήρια, μαχαιροπίρουνα, μπουκάλια, καλαμάκια

Τρόφιμα

τσίχλες, καραμέλες, σάντουιτς, φρούτα, μπισκότα

Είδη μπάνιου

ξυραφάκια, οδοντόβουρτσες, οδοντικό νήμα, πετσέτες, χτένες, μπατονέτες αυτιών

Σωματικές Εκκρίσεις / Ιστοί

αίμα, σάλιο, κολπικές/ ρινικές εκκρίσεις, τρίχες (με τη ρίζα τους), πιτυρίδα, νύχια, προϊόντα άμβλωσης, βιοψίες/ιστοί σε παραφίνη, δόντια, οστά

Αντικείμενα εγκληματικών ενεργειών

μαχαίρια, όπλα, κουκούλες, γάντια, μπουκάλια, εργαλεία

Άλλα δείγματα

αποτσίγαρα, προφυλακτικά, ρολόγια, πορτοφόλια, χειρόγραφες σημειώσεις, σκοινιά, φάκελοι, γραμματόσημα, πιπίλες, σαλιάρες, μπιμπερό, χαρτομάντιλα, γάζες (hansaplast)

Πώς γίνετε το DNA τεστ Πατρότητας

Το DNA κάθε ανθρώπου προέρχεται κατά 50% από το βιολογικό του πατέρα και κατά 50% από τη βιολογική του μητέρα. Η σύγκριση του DNA ενός ατόμου με εκείνο της μητέρας ή/και του πατέρα, επιτρέπει την εξακρίβωση της βιολογικής σύνδεσης των ατόμων. Στη DNAlogy όλες οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με βάση τα διεθνή πρότυπα και τα αποτελέσματα είναι 100% έγκυρα.

Η DNAlogy, είναι το πρώτο ελληνικό, διεθνών προδιαγραφών εργαστήριο ανάλυσης και ταυτοποίησης DNA το οποίο είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005 για το σύνολο των δικανικών δοκιμών ανάλυσης DNA (ανίχνευση βιολογικού υλικού, ανάλυση και ταυτοποίηση DNA), και για το σύνολο των DNA τεστ εξακρίβωσης Βιολογικής Συγγένειας (DNA τεστ συγγένειας 1ου, 2ου, 3ου, έως 6ου βαθμού).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το site www.dnalogy.eu

Επικοινωνία

Λεωφ. Κηφισίας 354,
15233, Χαλάνδρι, 1ος όροφος,
(έναντι νοσοκ. ΥΓΕΙΑ)
τ. 2108028817, 2106890505,
φ. 2106890506, κ. 6974051154
e-mail:   info@mycolab.gr,
website: www.mycolab.gr

 

 

Ώρες Λειτουργίας

Καθημερινές : 07:30-14:00 και

                         18:00-21:00
Σάββατο       : Κατόπιν ραντεβού